Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa - Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - zostało powołane 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) a Ministerstwem Środowiska.

Działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP - United Nations Environment Programme) w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Jest to realizowane poprzez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie danych o środowisku. Ośrodki GRID pełnią m.in. rolę centrów zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS - Geographic Information Systems) w działaniach na rzecz badań i udostępniania informacji o środowisku.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa pełni rolę specjalistycznego ośrodka zajmującego się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na informację przestrzenną oraz upowszechnianiem zastosowań GIS i technologii informacyjnych, jako technologii wspomagającej zarządzanie środowiskiem.

Główne obszary działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa to:

  1. Gromadzenie i analiza danych o środowisku, opracowywanie raportów;
  2. Projektowanie i tworzenie baz danych przestrzennych;
  3. Analizy przestrzenne z zastosowaniem technik i narzędzi GIS w ramach kompleksowych badań środowiska;
  4. Specjalistyczne, interaktywne formy wizualizacji i udostępnianie danych przestrzennych: kartografia tematyczna, aplikacje internetowe i multimedialne;
  5. Propagowanie informacji o zastosowaniach systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji i nawigacji satelitarnej GPS (w tym organizacja szkoleń);
  6. Edukacja ekologiczna - szerzenie świadomości ekologicznej poprzez programy i nowoczesne narzędzia edukacyjne oparte na zastosowaniu technologii informacyjnych;
  7. Edukacja w zakresie zastosowań GIS i technologii informacyjnych jako narzędzia wspierającego zarządzanie środowiskiem;
  8. Publikacje edukacyjne i informacyjne;
  9. Propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

Działania te realizowane są we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, jak też partnerami zagranicznymi. W ciągu swojej 18-letniej historii, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zrealizowało wiele projektów, w tym dużych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej (5 i 6 Program Ramowy, INTERREG IIIC, IIIB, ZPORR, PHARE, Środki Przejściowe), ze środków EEA EOG oraz ze środków krajowych (NFOŚiGW, FIO, Urząd Marszałkowski, Biuro Edukacji m.st.Warszawa, inne).

Od 13 lat Centrum UNEP/GRID-Warszawa koordynuje w Polsce międzynarodowy program edukacyjny dla szkół GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ambasadą USA. Od ponad 3 lat, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z całej Polski z zastosowań technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Od kilku lat Centrum zaangażowane jest w projekty związane z Karpatami, współpracując z innymi jednostkami UNEP: Tymczasowym Sekretariatem Ramowej Konwencji Karpackiej w Wiedniu, biurem UNEP w Genewie, a także z polskim Ministerstwem Środowiska.

 
Reklama
Szukaj